การปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ

1.เก็บสิ่งส่งตรวจผิดคน

2.ไม่ติดป้ายชื่อ-สกุลบนภาชนะสิ่งตรวจ

3.ชื่อ-สกุล  ในใบตรวจไม่ตรงกันกับ ชื่อ-สกุล ที่ติดบนภาชนะ

4. TubeG/M (ธนาคารเลือด) ไม่ระบุชื่อผู้เจาะเลือดและวันเก็บ

5. สิ่งส่งตรวจหกเลอะเทอะภาชนะที่บรรจุหรือใบส่งตรวจ

6. เก็บสิ่งส่งตรวจไม่ถูกต้อง  หรือ ใช้สารรักษาสภาพไม่ถูกต้อง

7. ปริมาณสิ่งส่งตรวจไม่เพียงพอ

8. สิ่งส่งตรวจเกิด Hemolysis(มีการแตกของเม็ดเลือดแดง)

9. พบว่ามี Fibrinclot ในหลอดที่มีสารกันเลือดแข็ง

10. อื่นๆ เช่นนำส่งล่าช้าเกินเวลาที่กำหนด หรือ สิ่งส่งตรวจเสียสภาพมีการเปลี่ยนแปลง