ขั้นตอนการทำงาน

1. เจาะเลือด /รับสิ่งส่งตรวจ/ใบส่งตรวจ ทางระบบ HosXP และระบบLIS และตรวจสอบความถูกต้อง

2. แปะ barcode sticker ของแต่ละงาน พร้อมตรวจสอบความเรียบร้อยของ barcodde

3. นำส่งตรวจไปยังงานตรวจวิเคราะห์โดยแยกตามแต่ละงานที่ส่งตรวจ

4. การวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจ/เก็บรักษาสิ่งส่งตรวจที่ตรวจเสร็จแล้ว

5. รายงานผล

6. ตรวจสอบผล เพื่อปล่อยสู่ ระบบ HIS ต่อไป