ชนิดหลอดเลือดและลำดับในการใส่เลือด

Hemoculture

3.8%Nadium Citrate

Clotted blood

Lithium heparin

EDTA

NaF

EDTA สำหรับเจาะ Viral load

กระป๋องเก็บปัสสาวะ

กระป๋องเก็บอุจจาระ

กระปุกใส่ culture

Cary-Blair transport medium (swab อุจจาระ)

VTM for virus

การติดป้ายชื่อผู้ป่วยบนหลอดเก็บเลือด


Ocross%5B1%5D   ปิด sticker เป็นแนวตรง ไม่ม้วนเกลียวรอบหลอดเก็บเลือด
Ocross%5B1%5D   เมื่อปิด sticker แล้วยังมองเห็นแถบสีที่บอกชนิดของหลอดเก็บเลือดและเว้นช่องว่างให้เห็นขีดบอกระดับเลือดที่ต้องเจาะ และระดับเลือดที่ใส่ลงมาในหลอด
Ocross%5B1%5D  ถ้า sticker ยาวเกินหลอดเก็บเลือด ให้ตัดส่วนที่เกินออกได้ โดยให้เหลือส่วนที่เป็น HN. และ ชื่อ หรือจะพับ sticker ส่วนที่เกินเข้าหากันก็ได้
1.ตรวจดูป้ายชื่อผู้ป่วย ที่ติดที่ใบขอตรวจและหลอดเก็บเลือดว่าตรงกันหรือไม่
2.ถามชื่อผู่ป่วยทุกครั้งที่จะเจาะเลือด
3.ไม่ควรรัดแขนผู้ป่วยนานเกิน 1 นาทีเนื่องจากอาจทำให้ค่าการตวนบางอย่างเปลี่ยนไป
4. ในการเจาะเลือดหลายหลอด ลำดับในการใส่เลือด ให้ปฏิบัติดังนี้

ลำดับการใส่เลือด

จำนวนครั้งที่ Mix

4.1. ขวด hemoculture

4.2. 3.8%Nadium Citrate (จุกฟ้า)

4.3.clotted blood (จุกแดง)

4.4. lithium heparin (จุกเขียว)

4.5 EDTA  (จุกม่วง)

4.6 Sodium fluoride (จุกเทา)

3-5 ครั้ง

3-5 ครั้ง เบาๆ

5 ครั้ง

8 ครั้ง

8 ครั้ง

8 ครั้ง

5. เมื่อใส่เลือดลงหลอดแล้ว ต้องเอียงหลอดเป็นมุม 180 องศา ดังรูปด้านล่าง(จำนวนครั้งตามที่ระบุไว้ในข้อ 4 )

 
 
รูปแสดง วิธีการเขย่า ( mix) เลือดกับสารที่เคลือบอยู่ในหลอด ( Additive) ในหลอดเก็บเลือดสูญญากาศอย่างถูกวิธี โดยเอียงหลอดพลิกกลับไปมาในแนว 180 องศา ไม่ควรเขย่าหลอดแรงๆ เพราะจะทำให้เกิด hemolysis

การให้บริการเบิก-จ่ายวัสดุวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์เก็บตัวอย่างตรวจ

จันทร์-ศุกร์ 08.30 -15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

 

การบริการรับสิ่งส่งตรวจ

นำสิ่งส่งตรวจมาส่งที่กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก   ชั้น 3 อาคารอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17
 
สถานที่รับสิ่งส่งตรวจ

ห้องปฏิบัติการ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก

 1. เปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุด 24 ชม.  โทร 035-531077 ต่อ 1312,1313 ตลอด 24 ชั่วโมง

การเก็บรักษาตัวอย่างหลังหารวิเคราะห์

 1. EDTA  blood  เก็บไว้  7  วัน  Slide CBC เก็บไว้ 7 วัน
 2. Citrate  blood  เก็บไว้  24  ชั่วโมง
 3. Clotted  blood  แล้ว  เก็บไว้  7  วัน
 4. ปัสสาวะที่ตรวจกรณีUA  ไม่ได้เก็บ
  1. ถ้าตรวจสารเสพติดให้ผลบวก จะสอบถามผู้ใช้บริการมีความประสงค์จะส่งตรวจยืนยันหรือไม่ ถ้าไม่ส่งก็จะไม่เก็บ
 5. ตัวอย่างส่งตรวจ Anti –HIV  หลังการวิเคราะห์ถ้าให้ผลลบเก็บไว้  1  สัปดาห์ แต่ตัวอย่างที่ให้ผลบวกแยกserum เก็บไว้ 1  ปี
 6. อุจจาระ ทิ้งภายในวันที่ทดสอบ
 7. ตัวอย่าง Body fluid เก็บไว้ 1 วัน
 8. Slide  AFB  stain  เก็บไว้อย่างน้อย 1  เดือน
 9. Slide  Gram stain  เก็บไว้อย่างน้อย 7  วัน

กรณีที่ต้องวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

 1. สิ่งส่งตรวจชนิดนั้นเก็บยากเช่น Body fluid ต่าง ๆ ให้ตรวจเท่าที่ตรวจได้โดยประสานกับแพทย์พร้อมระบุสาเหตุของสิ่งส่งตรวจที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด เช่น น้ำเจาะปอด Clot หรือ CSF เก็บได้น้อย
 2. เลือดที่ Hemolyse แต่จำเป็นต้องตรวจ เขียนที่ใบแล็บว่า hemolyse และแนบเอกสารแจ้งให้ผู้รับบริการทราบถึงผลกระทบที่เกิดและการแปลผล