งานจุลชีววิทยา

งานจุลชีววิทยา (Microbiology) ให้บริการเพาะเชื้อ (Culture) และ แยกชนิดของเชื้อ (Identification) รวมถึงการตรวจเสมหะเพื่อคัดกรองเชื้อวัณโรค อย่างรวดเร็วและแม่นยำ โดยผู้ชำนาญการเฉพาะทางแบคทีเรีย

งานจุลชีววิทยาที่เปิดให้บริการ

Hemoculture                                                                               AFB

Sputum culture                                                                          Gram’stain                                                                             

urine culture                                                                               Modified AFB

Stool culture

Pus culture

Genenital culture

Peritoneal fluid culture

Pleural fluids culture

Other Fluids culture