งานเคมีคลินิก (Clinical Chemistry)

เบอร์โทรศัพท์ 035-531077 ต่อ 1316

156836


บริการตรวจวิเคราะห์ทางด้านเคมีคลินิกสำหรับผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงคลินิกนอกเวลาราชการ ตั้งแต่ 16.00 – 24.00 น. และ 08.00 – 24.00 น ในวันหยุด ราชการ การตรวจสุขภาพประจำปีแก่ผู้มารับบริการทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก ในเวลาราชการ

คำแนะนำ
สำหรับการตรวจหาระดับน้ำตาล (FBS) ต้องงดอาหาร 8 ชม.ก่อนเจาะเลือด
สำหรับการตรวจหาระดับไขมัน (Lipid profile) ต้องงด 10-12 ชม. ก่อนเจาะเลือด

รายการที่เปิดตรวจทางห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก

รายการที่เปิดตรวจ 24 ชม.

Blood sugar
LFT
BUN
Creatinine
Amylase blood, urine
Calcium
Magnesium
PhospholusSugar and Protein in Body fluids
Trop-T
Blood Lactate
serum ketone
Electrolyte

รายการที่เปิดตรวจเฉพาะในเวลาราชการ 8.00-16.00 น.

Hb A1C

Lipid Profile

CK-NAC

CK-MB

LDH

Urine Micoalbumin

Urine Protein

LDH