ทนพญ. อาภา ทองคงอ่วม
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
หัวหน้างานจุลชีววิทยาคลินิก
(Microbiology)

ทนพญ. จุฑารัตน์ ดวงจันทร์
นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ