นายกัมปนาท ยังปรางค์
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน
หัวหน้างานธนาคารเลือด
(Blood Bank)

ทนพญ. สุขใจ ปัญสมคิด
นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

นายสามารถ คำหอมกุล
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน
หัวหน้างานรับบริจาคโลหิต

นายเอกริน เมธาภิรมย์