ทนพ. วิทยา เงาตะคุ
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก