นายตุลย์พศุตม์ นิ่มนวลดี
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
หัวหน้างานเคมีคลินิก และภูมิคุ้มกันวิทยา
(Chemistry and Immunology)
นางสาวกาญจนาไพร โพร้งเกร็ด
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
นางสาวอรวรรณ ริอุบล
นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ