นายอนุชิต คล้ายสินธุ์
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
หัวหน้างานเจาะเลือดและเก็บสิ่งส่งตรวจ
(Phlebotomy and Processing)

นางสาวศิรินทรา ไผ่งาม
นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
นางกรองแก้ว กรรณศร
นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
นางสาวสุชาดา ใจผูกพันธ์
นายมนตรี เจาะขาว