งานธนาคารเลือดและรับบริจาคโลหิต
Blood bank and Blood Donation

งานธนาคารเลือด มีหน้าที่ในการหาเลือดและส่วนประกอบของเลือด ที่สามารถเข้ากันได้ โดยถูกต้องและรวดเร็วเพื่อช่วยคนไข้ให้พ้นจากวิกฤติ

รายการตรวจงานธนาคารเลือดที่เปิดตรวจ

Cross mathing

ABO , Rh Grouping

Ab screening

DAT

IAT

****ในการ cross match มี 3 แบบ    แล้วแต่ความเร่งด่วนในการใช้เลือด

1. complete cross mathing  ใช้เวลา 1-3 ชม.

2.complete cross matching ด่วนจ่ายภายใน 1 ชม.

3.Uncross matching  จ่ายตรงกรุ๊ปให้กับคนไข้ ด่วนที่สุด แพทย์ต้องเซ็นต์กำกับที่ใบขอเลือด  (ทำการ cross match ต่อไปจนสิ้นสุดกระบวนการ)

กรณีที่ให้เลือดครั้งแรก
***ต้องมีการเจาะ blood group และ Rh group เพื่อ confirm ก่อนให้เลือดคนไขด้วยเสมอ ******

งานรับบริจาคเลือด (Blood Donation)

Previous
Next

เปิดรับบริจาคเลือด จันทร์-ศุกร์ ในวันและเวลาราชการ 8.00-16.00 น. ชั้น 3 อาคารอำนวยการ