ติดต่อLAB
165 ถ.บางลี่-หนองวัลย์เปรียง โรงพยาบาลสมเด็จพระ สังฆราชองค์ที่ 17 LAB ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110

โทร 035-531077 ต่อ 1312, 1313 ตลอด 24 ชม.

ช่วยสมุทรสาครสู้ COVID-19
อาสาไปช่วนสมุทราสาคร
ทีมสุพรรณบุรี+สมุทรสาคร
กำลังใจ สู้ภัยโควิด-19
Previous
Next