งานภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology)

บริการตรวจวิเคราะห์ทางด้านภูมิคุ้มกันวิทยาสำหรับผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงคลินิกนอกเวลาราชการ ตั้งแต่ 16.00 – 24.00 น. และ 08.00 – 24.00 น ในวันหยุด ราชการ การตรวจสุขภาพประจำปีแก่ผู้มารับบริการทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก ในเวลาราชการ