งานโลหิตวิทยา

บริการตรวจวิเคราะห์ทางด้านโลหิตวิทยา ตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือด ทั้งผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยฉุกเฉิน รวมทั้งคลินิกสนธยา 16.00-20.00 และคลินิกนอกเวลาเสาร์-อาทิตย์ 08.00-12.00น. ในเวลาและนอกเวลา ตลอด 24 ชม.

รายการตรวจวิเคราะห์ทางโลหิตวิทยาที่เปิดให้บริการ

CBC                                                           ESR                                                     VCT                                                      20WBCT

G-6-PD                                                      Malarial film                                        Microfilaria                                        DCIP

Reticulocyte count                                Bleeding time                                       PT/INR                                              aPTT/aPTT Ratio

Tzank’s smear                                      

 

******นอกเวลา เปิดทำเฉพาะ CBC  PT/INR และ PTT/aPTT Ratio  ******