นายวิทยา เงาตะคุ
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานธุรการ

นางภัคจิรา ฉัตรชินวุฒิ
เลขานุการ