นายตุลย์พศุตม์ นิ่มนวลดี
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
หัวหน้างานพัสดุ

นางสาวอรวรรณ ริอุบล
นักเทคนิคการแพทย์
เจ้าหน้าพัสดุ
นางสาวสุชาดา ใจผูกพันธ์
เจ้าหน้าที่พัสดุ