นายสันติ ชาวดอนคูณ
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
หัวหน้างานโลหิตวิทยาคลินิกและจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

นายเกรียงไกร ตั้งสิทธิ์เสรีวงศ์
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

นางณัฐธิดา ไมตรีวงษ์
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์