งานจุลทรรศนศาสตร์คลินิก


บริการตรวจวิเคราะห์ทางด้านจุลทรรศนศาสตร์คลินิกและปรสิตวิทยา สำหรับผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงคลินิกนอกเวลาราชการ ตั้งแต่ 16.00 – 24.00 น. และ 08.00 – 24.00 น ในวันหยุด ราชการ การตรวจสุขภาพประจำปีแก่ผู้มารับบริการทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก ในเวลาราชการ

รายการตรวจทางจุลทรรศนศาสตร์คลินิกที่เปิดตรวจ

Urianalysis (UA)

Stool examination

Urine pregnancy test (UPT)

Urine Methamphetamine

Stool occult blood

Cell count/diff

CSF india ink

KOH

****นอกเวาจะตรวจเฉพาะ  UA และ UPT ****